Gratis bezorging in NL & BE*
Binnen 14 dagen omruilen
2 jaar garantie
Trust Pilot Google
0

OPEN OP AFSPRAAK. We zijn bereikbaar via ons whats AppOPEN OP AFSPRAAK. We zijn bereikbaar via ons whats App

OPEN OP AFSPRAAK. We zijn bereikbaar via ons whats AppOPEN OP AFSPRAAK. We zijn bereikbaar via ons whats App

Algemene voorwaarden

                                                                                                                                      

Algemene Voorwaarden Ambiance Haarden B.V.
Besloten vennootschap Ambiance Haarden B.V. (hierna: Ambiance Haarden) is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80329268 en is gevestigd aan Nikkelstraat 21
(4823AE) te Breda.


Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
  betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door
  Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
  of bedrijf.
 4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat
  met Verkoper.
 5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en
  levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Ambiance Haarden.
 6. Producten: De Producten die door Ambiance Haarden worden aangeboden zijn
  elektrische haarden, waterdamp sfeerhaarden, bio-ethanol sfeerhaarden, gashaarden
  en cinewalls.
 7. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Ambiance Haarden.
 8. Website: https://ambiancehaarden.nl/

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Ambiance
  Haarden en iedere Overeenkomst tussen Ambiance Haarden en een Koper en op
  elk Product dat door Ambiance Haarden wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de
  beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal Ambiance Haarden aan Koper aangeven op welke wijze Koper de
  algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Ambiance
  Haarden zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig
  kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden
  als dit expliciet en schriftelijk met Ambiance Haarden is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde
  en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of
  inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of
  geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze
  algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en)
  vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele
  bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze
  algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van
  deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit
  tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover
  van toepassing.


Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Ambiance Haarden gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij
  schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder
  specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
  Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Ambiance Haarden gedane Aanbod is vrijblijvend. Ambiance Haarden is
  slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper
  schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde
  bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Ambiance Haarden het recht een
  Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Ambiance Haarden gegronde
  reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met
  bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in
  staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke
  vergissingen of fouten in het Aanbod zoals de prijs kunnen Ambiance Haarden niet
  binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts
  een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het
  ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Ambiance Haarden kan niet
  garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte
  kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Ambiance Haarden zijn
  indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of
  schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ambiance Haarden niet tot levering van
  een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de
  opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor
  nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens
  het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod c.q. offerte
  Ambiance Haarden heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Ambiance Haarden gedaan worden via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met
  Ambiance Haarden, zal Ambiance Haarden de Overeenkomst met Koper
  schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is
  Ambiance Haarden daaraan niet gebonden.
 5. Ambiance Haarden is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs
  had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het
  Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of
  verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te
  doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan
  met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of
  gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het
  Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn
  voor rekening van Koper.
 7. Producten die wegens (maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn
  uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ambiance Haarden zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft
  Ambiance Haarden het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten
  verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ambiance Haarden aangeeft
  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen
  dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan
  Ambiance Haarden worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
  Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ambiance Haarden zijn
  verstrekt, heeft Ambiance Haarden het recht de uitvoering van de Overeenkomst op
  te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Ambiance Haarden niet verplicht of
  gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud
  of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen
  meerwerk opleveren voor Ambiance Haarden, is Koper gehouden om
  dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Ambiance Haarden kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst
  zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Ambiance Haarden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is
  ontstaan doordat Ambiance Haarden is uitgegaan van door de Koper verstrekte
  onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
  Ambiance Haarden bekend was.
 7. Koper vrijwaart Ambiance Haarden voor eventuele aanspraken van derden, die in
  verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper
  toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt
  vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie
  heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig
  is ontvangen door Ambiance Haarden of er door andere omstandigheden buiten de
  macht van Ambiance Haarden enige vertraging ontstaat, heeft Ambiance Haarden
  recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle
  overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient
  Ambiance Haarden schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn
  gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging
  geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens
  de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of
  later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
  instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ambiance Haarden gerechtigd
  de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Ambiance Haarden of een externe
  vervoerder is Ambiance Haarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
  gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan
  afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Voor Nederland en België geldt gratis verzending.
 5. Indien Ambiance Haarden gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering
  van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig
  voor de uitvoering aan Ambiance Haarden ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Ambiance Haarden een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze
  indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Ambiance Haarden is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij
  Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde
  toekomt. Ambiance Haarden is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te
  factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij
  uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ambiance Haarden behoudt zich het recht
  voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 – Verpakking en transport

 1. Ambiance Haarden verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk
  te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun
  bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief
  omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu
  geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de
  aflevering.

 

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder
  geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch
  slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te
  kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te
  onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de
  Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale
  (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het
  Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform
  de gebruiksaanwijzingen te testen. Ambiance Haarden erkent geen
  aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan
  Ambiance Haarden te worden gemeld via het contactformulier op de Website van
  Ambiance Haarden. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet
  zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch
  uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het
  Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk
  voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot
  betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren,
  dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Ambiance Haarden op de wijze zoals door Ambiance Haarden aangegeven.
 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het
  Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele
  staat en verpakking retourneren aan Ambiance Haarden, conform de retour
  instructies van Ambiance Haarden. De directe kosten voor retourzendingen zijn
  voor rekening en risico van Koper.
 6. Ambiance Haarden is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de
  staat van de geretourneerde Producten voordat reparatie, vervanging of
  terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Eventuele terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch
  kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van
  Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven
  rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht
  om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te
  verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten
  ontbreken, en dit aan Ambiance Haarden te wijten is, zal Ambiance Haarden na een
  verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de
  resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij
  leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende)
  omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Ambiance Haarden.

 

Artikel 9 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden
  Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btwtarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is
  vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het
  afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en
  uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en
  belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op
  de financiële markt zijn en waarop Ambiance Haarden geen invloed heeft, kan
  Ambiance Haarden deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het
  Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd
  via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven
  begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen via de aangegeven methode op de Website
  van Ambiance Haarden. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke
  toestemming van Ambiance Haarden een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is
  Ambiance Haarden gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan
  te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper
  zijn de vorderingen van Ambiance Haarden op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Ambiance Haarden heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten
  strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
  van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
  lopende rente. Ambiance Haarden kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
  aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de
  toerekening aanwijst. Ambiance Haarden kan volledige aflossing van de hoofdsom
  weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
  de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de
  daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar
  verplichting, zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een
  termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de
  betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke
  kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet,
  alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Ambiance Haarden zonder nadere
  ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste
  verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke
  kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit
  vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Ambiance Haarden meer of hogere kosten heeft gemaakt
  die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor
  vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening
  van Koper.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Ambiance Haarden geleverde zaken, blijven eigendom van Ambiance
  Haarden totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Ambiance
  Haarden gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
  verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet
  volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
  dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht
  Ambiance Haarden zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
  hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Ambiance Haarden haar in dit artikel aangeduide
  eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet
  herroepbare toestemming en machtiging aan Ambiance Haarden of door deze aan
  te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
  Ambiance Haarden zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Ambiance Haarden heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en),
  onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn
  betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of
  afgifte van Ambiance Haarden. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft
  voldaan zal Ambiance Haarden zich inspannen om de aangekochte Producten zo
  snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de
  aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste
  verzoek aan Ambiance Haarden worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 – Garantie

 1. Ambiance Haarden staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst,
  de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de
  wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de
  Overeenkomst.
 2. De garantieperiode voor de Producten bedraagt twee jaar, ingaande op de
  aankoopdatum.
 3. De garantie geldt ook voor zaken die bestemd zijn voor het gebruik in het
  buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de
  Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Ambiance
  Haarden.
  Garantie geldt niet op het glaswerk bij de sfeerhaarden. Ook is de klant zelf verantwoordelijk
  om bij ontvangst van de product(en) zelf te testen of alles werkt, voordat het product
  überhaupt wordt ingebouwd of voordat de termijn om te retourneren is verstreken.

 

Artikel 13 – Gebruiksvoorschriften Producten

 1. Koper dient de Producten uitsluitend te gebruiken overeenkomstig met de ontwerpdoelen van
  het Product en met inachtneming van de gebruiksvoorschriften van Ambiance Haarden.
  Modificaties van welke aard dan ook kunnen van invloed zijn op de veiligheid van de
  Producten. Wijzigingen aan het Product maken de garantie ongeldig.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. Ambiance Haarden is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
  of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de
  Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Ambiance Haarden bevoegd de tussen haar en Koper bestaande
  Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke
  tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan
  de verplichtingen die voor hem uit enige met Ambiance Haarden gesloten
  Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Ambiance Haarden bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande
  ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
  van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar
  maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel
  indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
  ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag
  worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ambiance
  Haarden op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Ambiance Haarden de
  nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet
  en Overeenkomst.
 5. Ambiance Haarden behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Ambiance Haarden leidt tot
  aansprakelijkheid van Ambiance Haarden jegens Koper of derden, is die
  aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Ambiance
  Haarden in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of
  grove schuld. De aansprakelijkheid van Ambiance Haarden is in ieder geval
  beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal
  wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Ambiance Haarden is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,
  winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van
  het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt
  een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Ambiance Haarden is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade
  ontstaan door het gebruik van het Product. Ambiance Haarden levert strikte
  onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden.
  Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk
  uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen,
  gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Ambiance Haarden is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn
  van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste)
  informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Ambiance Haarden is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden
  in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het
  om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Ambiance Haarden staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de
  inhoud van en door/namens Ambiance Haarden verzonden e-mail, noch voor de
  tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Ambiance
  Haarden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij
  Ambiance Haarden binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs
  bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken
  van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 – Overmacht

 1. Ambiance Haarden is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een
  overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan
  nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting,
  indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
  wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het
  verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van
  toeleveranciers van Ambiance Haarden, (ii) het niet naar behoren nakomen van
  verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Ambiance Haarden zijn
  voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
  programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
  elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
  telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking),
  (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene
  vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Ambiance Haarden en
  (xi) overige situaties die naar het oordeel van Ambiance Haarden buiten haar
  invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend
  verhinderen.
 3. Ambiance Haarden heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de
  omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ambiance
  Haarden haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
  verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
  dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden,
  zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Ambiance Haarden ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
  gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal
  kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
  zelfstandige waarde toekomt, is Ambiance Haarden gerechtigd om het reeds
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is
  gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Risico overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst
  zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van
  Ambiance Haarden verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico
  overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is
  sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Ambiance Haarden
  berusten uitsluitend bij Ambiance Haarden en worden niet overgedragen aan
  Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten
  en auteursrechten van Ambiance Haarden rusten te openbaren en/of te
  vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder
  uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambiance Haarden.
  Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Ambiance Haarden
  geleverde zaken, dient Ambiance Haarden expliciet akkoord te geven op de
  voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten
  van Ambiance Haarden rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de
  Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Ambiance Haarden gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en
  bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Ambiance Haarden de
  betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Ambiance Haarden op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in
  beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen
  specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de
  gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Ambiance Haarden en/of
  klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om
  deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de
  betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen
  gemeld worden via het contactformulier op de Website van Ambiance Haarden met
  als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil
  Ambiance Haarden de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ambiance Haarden zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
  kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Ambiance Haarden en Koper is Nederlands recht
  van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is
  uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is
  de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Ambiance Haarden heeft het
  recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen
  Ambiance Haarden en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van
  rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend
  recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.
  Breda, 23 november 2021.

 

Artikel 22 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 3. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en ongebruikt aan de ondernemer retourneren. conform door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat
 5. . ( LET OP Bij Gas en Bio-Ethanol branders en of Speciale bestellingen en of automatische branders deze kunnen niet geretourneerd worden als deze gebruikt zijn ). Overige producten kunnen alleen geretourneerd worden als deze niet gebruikt of niet gemonteerd is geweest.
 6. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.
 7. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het Retour formulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 8. Indien de klant na het genoemde termijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt, gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. is de koop een feit.

www.ambiancehaarden.nl

Uw account

Beheer hier uw account

Voor al uw vragen:

Bel ons

Bel ons

076 302 0004

E-mail

Email ons

[email protected]

Social media

Socials

4,5Review LogoWij scoren een 4,5 op Google

Ambiance Haarden

Nieuwe Haagdijk 8
4811 TD Breda
Nederland Bekijk op Google Maps

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking